yum install wget && wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/ToyoDAdoubi/doubi/master/ssrmu.sh && chmod +x ssrmu.sh && bash ssrmu.sh

1.png

2.png